Analysera kassaflöde

En viktig del när man analyserar bolag är att göra en kassaflödesanalys, det kan ge en bättre bild av hur företaget utvecklas och hur dess framtid kan komma att se ut baserat på tidigare års kassaflöde. Jag kommer att gå igenom definition, syfte och hur du sen ska tolka en kassaflödesanalys.

Vad är kassaflöde? 

Kassaflöde är ett företags in- och utbetalningar under en viss tidsperiod. Dessa kallas tillsammans för betalningsströmmar. Analysen görs i årsredovisningar men börsnoterade bolag lämnar även en förkortad version i kvartalsrapporter, kassaflödesanalysen visar förändringen i likvida medel under en period, vanligen ett år.

Förenklat kan man dela upp en kassaflödesanalys i tre delar

  • Den löpande verksamheten
  • Investeringsverksamheten
  • Finansieringsverksamheten. 

Sammanfattningsvis berättar kassaflödet om företaget får in mer pengar eller om det försvinner iväg i form av kostnader.

Varför ska jag göra en kassaflödesanalys? 

Genom att göra en kassaflödesanalys kan du se så att bolaget du funderar på att investera i har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och framtida utdelningar till dig som aktieägare. Ett positivt kassaflöde bör också generera lägre skuld (skuldsättningsgrad och därmed högre soliditet), möjligheter till expansion eller marknadsföring.

Vad gäller för bolag som ännu inte går med vinst? 

Jag har ju en historik av att handla läkemedelsbolag under utveckling vilket egentligen också betyder att du inte kan räkna med ett positivt kassaflöde, uppenbarligen har ju jag ändå bestämt mig för att investera i dessa. Det man vill se i den typen av case är att kassaflödet ökar med tiden. Jag tänkte nedan kika lite extra på H&Ms kassaflöde från räkenskapsåret 2016.

Nedan har jag delat upp den i de tre delar som vi delade upp kassaflödesanalysen i ovan. Löpande verksamhet som består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och justeringar för avskrivningar.

Nu vet vi ju att 2016 överträffade de förväntningar man hade på bolaget, att kursen ändå fallit från strax över 255 i år till att i skrivande stund handlas på runt 216 beror ju på många olika anledningar. I delen löpande verksamhet som vi ser ovan (2016 t v jämfört med föregående år 2015 t h) kan vi till exempel se att kassaflödet från den löpande verksamheten sjunkit jämfört med tidigare år, att varulagret och skulderna ökat.

Investeringsverksamhet avser förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten. Från H&Ms årsredovisning räkenskapsåret 2016 Finansieringsverksamheten består av nyemission, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning och koncernbidrag. Från H&Ms årsredovisning räkenskapsåret 2016

Vilka faktorer spelar in beroende på om kassaflödet växer eller minskar? 

Om ett bolag tar lån så ökar likvida medel och därmed växer kassaflödet (lånet är ju en inbetalning). I exemplet på H&M så ser vi att de under 2016 tog ett kortfristigt lån på 2068 MSEK vilket ju ökade inflödet av kapital. När kassaflödet minskar kan det istället bero på att bolaget betalar av ett lån, då försvinner kapital i form av en utbetalning och de likvida medlen blir mindre.

Det finns såklart väldigt mycket mer att säga om kassaflödesanalyser och jag kan gå in djupare på det. Avsnittet de släppte i måndags handlar om hur han gör när han investerar och hur han screenar bolag. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att du inte kan bygga en hel fundamental analys genom att endast titta på till exempel kassaflöde utan detta ska endast avse bara en del av din totala analys!