Mäta lönsamhet i bolag

Vi pratar ju ofta om att investera i lönsamma bolag, men hur mäter man egentligen ett företags lönsamhet? Med lönsamma företag menar vi först och främst företag som går med vinst, alltså att intäkterna är större än kostnaderna. MEN, för att bedöma vinsten måste vi också sätta den i relation till något. Jag har tidigare pratat om räntabilitet som kan mätas både på totalt, eget, sysselsatt och operativt kapital. Genom att jämföra vinsten med kapital ökar jämförbarheten över tiden, vilket kan ge ett mått på huruvida ett bolag har ökat eller minskat sin lönsamhet.

Beräkna lönsamhet och räntabilitet

Hur beräknas räntabilitet? Jag brukar ju alltid ta H&M som exempel men idag tänkte jag att vi kunde kolla lite närmre på ICA Gruppen, men först bara spalta upp hur ni kan räkna ut räntabilitet.

Räntabilitet på totalt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totalt kapital

Räntabilitet på sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

Räntabilitet på operativt kapital = Rörelseresultat / Operativt kapital

Räntabilitet på eget kapital = Resultat / Eget kapital

Många av nyckeltalen går att hitta direkt i bolagens rapporter, till exempel här i ICA Gruppens årsredovisning från 2016.

Det vi saknar ovan är ju framförallt räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på operativt kapital. Räntabilitet på operativt kapital används då ett företag vill ta reda på lönsamheten oberoende av de finansiella tillgångarna och oberoende av företagets finansiering och används ofta för att jämföra lönsamheten mellan divisioner inom en koncern. Det operativa kapitalet beräknas som de totala tillgångarna minus likvida medel och räntebärande tillgångar med avdrag för skulder som inte är räntebärande. Det totala kapitalet avser anläggningstillgångar och omsättningstillgångar, alltså de tillgångar som har en livslängd på över flera år samt de tillgångar inom företaget som är avsedda för försäljning.

DuPont modellen

Ett annat sätt, eller kompletterande sätt, att mäta ett företags lönsamhet är via DuPontmodellen. Modellen bygger på att man flyttar in värdena från resultat- och balansräkningen i ett grafiskt schema för att relatera dem till varandra och beräkna vinstmarginalen, omsättningshastigheten och avkastningen.

Självklart förstår jag att är man helt grön som investerare så kan det kännas övermäktigt att börja med att göra en DuPont-analys på bolagen men lönsamheten i sig är ett mått som är viktigt att titta på. Börja med lönsamhetsmåtten som de vi gick igenom ovan, alltså räntabilitet på eget eller totalt kapital. Nordnet har till exempel en flik för nyckeltal när man går in på bolagen, där har de redan satt upp några viktiga nyckeltal – bland annat räntabilitet (vinst) på eget kapital jämfört med samma bransch och hela Stockholmsbörsen, smart tycker jag!