EBIT, EBITA och EBITDA – skillnad

EBIT, EBITA och EBITDA är nyckeltal som på olika sätt visar företagets resultat. Genom att räkna bort vissa poster från resultaträkningen får man nyckeltalen EBIT, EBITA eller EBITDA. Dessa nyckeltal visar bolagets lönsamhet och kan användas för att jämföra lönsamheten mellan olika bolag.

EBITEBITAEBITDA
Resultat före räntor och skatterResultat före räntor, skatter och goodwill-avskrivningarResultat före räntor, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar.
(Earnings Before Interest & Taxes)(Earnings Before Interest, Taxes & Amortisation)(Earnings Before Interest, Taxes,  Depreciation & Amortisation)

EBIT

EBIT är resultatet före räntor och skatter. Man räknar alltså bort skatter, ränteintäkter och räntekostnader.

EBIT är samma sak som rörelseresultat.

När man värderar aktier/företag använder man ofta nyckeltalet EV/EBIT. EV står för Enterprise Value (företagets börsvärde minus nettoskulden). Man dividerar därmed EV med EBIT och får på så vis fram en multipel.

EBITA

EBITA är resultatet före räntor, skatter och goodwill-avskrivningar. Skillnaden mot ovan nämnda EBIT är alltså att man även låter bli att räkna med goodwill-avskrivningar.

Goodwill är det övervärde som man får i ett företag när man köper ett annat bolag för ett pris som är högre än det bokförda värdet (substansvärdet) på tillgångarna i det köpta bolaget. Om företag A köper företag B för 10 miljoner kronor och Företag B endast har bokförda tillgångar på 8 miljoner så får företag A en goodwillpost på 2 miljoner kronor. Denna post skrivs vanligtvis av i form av goodwill-avskrivningar.

EBITA gör att kostnaderna för användande och värdeminskning i anläggningstillgångarna ses som faktiska kostnader och att de därmed skall belasta resultatet.

EBITA används bäst för att analysera företag som jobbar med immateriella tillgångar såsom till exempel finansbolag. Många anser att EBITA är det bästa måttet på att visa hur lönsamt ett företag är.

EBITDA

EBITDA är resultatet före ränteintäkter, räntekostnader, skatter, avskrivningar och goodwill-avskrivningar. Skillnaden mot EBITA är alltså att man även räknar bort vanliga avskrivningar på maskiner, inventarier och anläggningstillgångar. EBITDA kan liknas vid bruttovinst. EBITDA visar därför oftast en högre vinst än vad de två tidigare (EBIT OCH EBITA) gör.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Vilket av måtten är bäst?

Det går inte att säga vilket av de ovan nämnda måtten som lämpar sig bäst för värdering av företag och aktier. Det beror på att alla företag och branscher ser olika ut. På vissa branscher passar EBIT bäst, på andra EBITA och på vissa är EBITDA det bästa måttet att använda.

Gå djupare in på måtten

Obs videon är på engelska