Katastrofobligationer – Cat Bonds

Cat bonds är ett värdepapper som överför försäkringsrisker till kapitalmarknaden, med möjlighet för investerare att placera pengar som säkerhet för en katastrofförsäkring.

Så länge en fördefinierad händelse (som en orkan eller jordbävning på en specifik plats) inte inträffar, så får investeraren avkastning för att tillhandahålla säkerheten. Om den fördefinierade händelsen inträffar, så används pengar från säkerheten för att ersätta utgivaren av en katastrofobligation för att täcka exempelvis återuppbyggnad eller försäkringsåtaganden.

Om detta inte inträffar, så får investeraren tillbaka den ursprungliga investeringen när obligationen löper ut, vanligen efter tre år (även om den kan löpa på kortare eller längre tid).

På 90-talet gjordes flera innovationer för att investera i återförsäkringsinstrument, däribland cat bonds, vilket blev det mest framgångsrika instrumentet. Cat bonds gav först ut 1997 och marknadsvolymen har sedan år 2000 växt med ungefär 15% årligen.

För försäkringsgivare är stora katastrofrisker svåra att hantera då de kräver mycket stort kapital, inte bara då de inträffar, utan redan då försäkringen tecknas. En tillräckligt stor katastrof kan hota ett helt bolags verksamhet, som i Florida 1992. Cat bonds är en lösning på detta problem genom att vända sig till den mycket större finansiella merknaden. Därmed kan försäkringsgivare erbjuda skydd i områden som är utsatta för katastrofrisker.

Dessutom kan cat bonds vara ett värdefullt instrument för att erbjuda försäkringsskydd i utvecklingsekonomier, där den traditionella försäkringsmarknaden är svag och därigenom underlätta investeringar och ekonomisk utveckling.

Återförsäkringsinstrument

För investerare är cat bonds ett tillgångsslag som är starkt okorrelerat med till exempel aktiemarknaden och  därmed bidrar de till diversifiering av en traditionell portfölj (vilket ni vid det här laget vet att jag älskar). Historiskt sett, så har de gett en god riskjusterad avkastning. Då säkerheten återinvesteras, vanligen i statspapper, ger cat bonds också visst skydd mot inflation och stigande räntor.

Historien bakom cat bonds

Efter orkanen Andrew i Florida år 1992 gick elva försäkringsbolag i konkurs och miljoner människor förlorade sitt försäkringsskydd. Dessutom blev det nästan omöjligt att köpa försäkringar som täckte orkanskador då försäkrings- och återförsäkringsmarknaden i Florida inte kunde ta på sig riskerna. Samtidigt sökte investerare på kapitalmarknaden investeringsmöjligheter med god avkastning och låg korrelation till traditionella tillgångsslag som aktier och företagsobligationer.