Avkastning

Avkastning är värdeförändring på en tillgång över en specifik tidsperiod. Med andra ord vinsten/förlusten som uppstår i förhållande till investerat belopp. Avkastning anges i procent på det investerade beloppet.

Denna artikel har enbart fokus på avkastning för investeringar av privatpersoner. För företag finns betydligt fler aspekter inom avkastning

Exempel på tillgångar som ger avkastning:

 • Aktier
 • Fonder
 • Räntebärande placeringar
 • Obligationer
 • P2P-lån
 • Sparkonto

Formel – Räkna ut avkastning (ROI)

Avkastning utan återinvestering (ROI)
ROI är engelska förkortning för Return on Investment och används för att visa avkastningen för en investering. Formeln är följande:

Förändrat värde/Investerat belopp = ROI

Exempel:
Du köper en aktie för 10 000 kr och säljer den efter en månad för 12 000 kr. Vinsten är 2000 kr vilket därmed innebär en avkastning på 20 %.
2000 / 10 000 = 0,2 = 20 %       

”Ränta på ränta” – Avkastning över flera år

Ränta på ränta innebär att du får avkastning (exempelvis ränta) även på den avkastning som du fått under tidigare år. Ränta på ränta effekten gör att dina pengar växer exponentiellt, dvs med en snöbollseffekt. Just mer pengar du har investerade desto brantare blir avkastningskurvan.

Exempel:
Spara 1000 kr i månaden i aktier under 5 år med en genomsnittlig avkastning på 8 % per år. Under denna period kommer du sparat 60 000 kr och fått en ackumulerad avkastning på 16 032 kr (26,7 %). Första året var avkastningen enbart 960 kr och femte året 5632 kr. Totalt värde efter dessa år 76 032 kr.

Historiskt sett så har aktier (och ibland även fonder) varit den investering som givit bäst avkastning.

Tips:
Öppna konto gratis hos Avanza.se och Etoro.com/sv så kan du handla aktier courtagefritt (gratis). Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla med & utan hävstång i råvaror, index, valutor osv på nästan hela världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du riskerar att förlora ditt kapital. Andra avgifter tillkommer. Fört mer info, besök etoro.com/trading/fees

Förutbestämd – eller rörlig

Avkastningen kan vara förutbestämd eller rörlig. Med förutbestämd avkastning vet du hur stor summa som du kommer att tjäna på investeringen under en specifik tidsperiod. Exempelvis ges detta med P2P-lån och sparkonton.

Du kan till exempel agera bank och låna ut dina pengar till andra privatpersoner (P2P-lån) och företag med hjälp den plattform som Savelend erbjuder. Där får du avkastning i form av ränta som låntagarna betalar till dig.

Investera i lån till företag, privatpersoner, inkassoportföljer & fakturaköp

På Savelend.se får du avkastning genom att investera i lån till företag, privatpersoner, fakturaköp och inkassoportföljer. Du får en hög avkastning och bra riskspridning.
Minsta insättning = 500 kr.

Det vanligaste är däremot att avkastningen är rörlig och därmed påverkas av flera faktorer. Här hittas bland annat investeringar i aktier, valutor, konst och optioner.

Avkastning i förhållande till risk

Avkastning bör alltid ställas i förhållande till den risk som investeringen innebär. Detta är däremot något som allt för många inte förhåller sig till när olika investeringsformer jämförs.

Generellt gäller regeln att ju högre avkastning som eftersträvas desto högre risk behöver tas med investeringen. Bland annat kan sharpekvot användas för att beräkna investeringens historiska risk över en längre tid.

Högre avkastning – Högre risk

Exempel – Sparkonto:
Det finns flera sparkonton i Sverige som ger 7 – 8 % i avkastning per år men även de som ger 1 – 2 %. Skillnad i avkastning är stor – men det är även mycket stor skillnad i risk.

Sparkonton med de högsta räntorna har inte någon statlig insättningsgaranti. Skulle företagen som erbjuder dessa räntor gå i konkurs kan hela insatta summan förloras (Hände med 24Money 2018).

Sparkonton med de lägre räntorna omfattas av statlig insättningsgaranti. Vid konkurs kommer Riksgälden betala ut hela summan.

Att jämföra avkastning mellan dessa sparformer blir alltså missvisande eftersom man även måste ta hänsyn till risk. 

Vad är hög avkastning?

Vad som är hög avkastning beror främst på vilken bransch som investering sker inom. Vid vissa investeringar kan 5% i ROI vara hög medan det är extremt lågt inom andra.

Hög avkastning innebär att investeringen ger högre avkastning än andra investeringar inom samma bransch och på liknande risknivå.

Olika begrepp

 • Genomsnittlig avkastning

Den genomsnittliga avkastningen presenterar genomsnittet på avkastning över en längre tidsperiod. Är volatiliteten mycket hög kan avkastningen variera kraftigt år från år på en investering. Då ges en tydligare bild om genomsnittliga avkastningen räknas ut. Läs mer om genomsnittlig avkastning

 • Direktavkastning

Direktavkastning speglar ett företags utdelning i förhållande till dess aktiekurs. Därmed visar detta tal hur stor avkastning som förväntas ges i aktieutdelning.

 • Negativ avkastning

Om en investering resulterar i förlust kan detta presenteras som negativ avkastning, vilket anges i procent.

 • Totalavkastning på aktier

Aktier kan ge avkastning genom ett ökat värde samt via utdelning. Läggs dessa ihop presenteras aktiens totalavkastning.

 • Riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning påvisar avkastning i förhållande till risknivå. Sharpekvot och treynorkvot kan exempelvis användas för att mäta risknivån på en investering. 

Alltid före eventuell skatt

Avkastning nämns alltid före eventuell skatt har betalats. Detta innebär att det är viktigt att kontrollera vilken skattesats som gäller för den enskilda investeringen – samt om bättre alternativ finns.

30 % kapitalvinstskatt

Vid de flesta investeringar gäller att kapitalvinstskatt behöver betalas om en vinst uppstår över ett kalenderår. Detta gäller för exempelvis aktier, kryptovalutor, konst, optioner och CFD. Flera av dessa investeringar kan däremot ske inom ISK (Läs vidare under kommande rubrik)

 • Skatt

Kapitalvinstskatten är 30 % på vinsten. Kapitalvinsten kan även kvittas mot kapitalförluster till fulla värdet av vinsten/förlusten.

Uppstår en kapitalförlust efter att vinster/förluster kvittats kan 70 % av detta belopp dras av. Det finns alltså en fördel att se över årets kapitalförlust i slutet av året och eventuellt sälja vissa investeringar med vinst för att utnyttja möjligheten att kvitta hela vinstbeloppet.

 • K4 & Deklaration

För bland annat fonder och sparkonton rapporterar företagen in gällande information till Skatteverket vilket innebär att allt redan finns förtryckt. För andra investeringar krävs att K4-blankett fylls i.

Lägre skatt via ISK

För att få lägre skatt och därmed maximera avkastningen bör handel ske inom ett ISK – i de fall som detta är möjligt. De instrument som kan handlas inom ett ISK måste handlas på en reglerad marknad.

 • Skatt

Med ISK betalas en fast schablonskatt på innehavet. Detta oavsett om förlust eller vinst har skett under året. Eftersom skattesatsen är så låg räcker det med ett par procent i avkastning för att ISK ska vara ett bättre alternativ än en aktiedepå (där 30 % på vinsten betalas).  

 • K4 & Deklaration

All rapportering sker automatiskt när investeringar sker inom ett ISK. Någon K4-blankett behöver inte fyllas i och skatten räknas ut samt rapporteras automatiskt.

Exempel – Investering i fonder

Du vill investera i fonder då detta ger hög avkastning över tid. I detta fall finns två alternativ vilket skapar två olika skatteuträkningar.

 • Fonder via ISK hos Nordnet och/eller Avanza

Fonder kan handlas inom ISK vilket innebär att du inte betalar något skatt på avkastningen. Istället betalar du en schablonskatt på hela beloppet som du har på ditt ISK-konto. Dessutom behöver du inte lämna in deklarationsunderlag till Skatteverket. Det sköter Nordnet.se och Avanza.se.

 • Fonder via vanlig depå

Andra alternativet är att skapa en vanlig depå hos Etoro.com/sv och Avanza.se. När du säljer dina fonder skall kapitalvinsten beskattas med 30 % och försäljningen av fonderna behöver lyftas upp på en K4-blankett i din deklaration.