Nyckeltal för analys av företag och aktier på börsen

I denna artikel går vi igenom olika nyckeltal som används för att värdera bolag på börsen. Vi använde ICA och Axfood för att skapa exempel på hur man kan applicera nyckeltalen och jämföra dessa bolag.

När man diskuterar diversifiering av branscher och bolag i sin aktieportfölj så pratar man också ofta om vilken av koncernerna ICA-gruppen eller Axfood man bör välja som del av dagligvaruhandeln. Därför väljer vi att jämföra de två företagen.

Vinst/Eget kapital – Räntabilitet

Räntabilitet skrivs som en procent och ju högre desto bättre är räntabiliteten. Ju högre innebär ju enkelt förklarat att företaget skapar mycket vinst på aktieägarnas pengar. Om de inte kan skapa vinst så är det bättre att dela ut pengarna eller investera/amortera för framtiden så man kan skapa en vinst. Använd nyckeltalet för att jämföra mot liknande konkurrenter med ambitionen att sortera fram det mest lönsammaste företaget.

Applicering och jämförelse mellan ICA och Axfood
Om vi jämför Axfood med ICA-gruppen, Nasdaq och branschindex så ser det riktigt bra ut för Axfood, men, problematiken med vinst/eget kapital är att om bolaget har mycket skulder och lyckas generera en bra vinst kommer detta nyckeltal att se jättebra ut.

En mer rättvisande bild får vi om vi istället kollar på vinst/totalt kapital eller return on asset (ROA). Om man tittar på Axfood över en tioårsperiod har spannet på ROA legat på mellan 10,55 och 18,93 (som det står i just nu). Jämför med ICA-gruppen som legat mellan -3,57 och 23,79 för att nu stå i 4,56. 1-0 till Axfood med andra ord!

P/E-tal – (price/earnings)

P/E-talet för en aktie erhålls genom att dividera aktiekursen med vinsten per aktie. Ett av de vanligaste måtten på hur dyr en aktie är. Lämpar sig bäst för att jämföra bolag som liknar varandra, t ex bolag i samma bransch. Lågt P/E innebär låg värdering och vice versa. P (Price) är den senaste handelsdagens stängningskurs. E (Earning) definieras som löpande kvartalsvis för de senaste fyra kvartalen.

Applicering och jämförelse mellan ICA och Axfood
I de fall uppgifter saknas används senast kända vinst för helåret. Här kan vi se att branschen överlag är högt värderad men att både Axfood och ICA-gruppen ligger under Nasdaq Stockholm. ICA ser något billigare ut än Axfood! 1-1 till ICA med andra ord!

P/S-talet (price/sales)

anger försäljningen per aktie i förhållande till aktiepriset. Ett högre P/S-tal visar på högre förväntningar på att företaget ska öka omsättningen. P (Price) är den senaste handelsdagens stängningskurs. S (Sales) är rörelseintäkter (försäljning) som uppges i den senast kända årsredovisningen dividerat med bolagets totala utestående aktier. Teoretiskt sett vill du ha ett lågt P/S tal i och med att det antigen innebär att priset på en aktie är låg eller att omsättningen är väldigt hög, vilket båda är att anses som positivt.

Applicering och jämförelse mellan ICA och Axfood
Jämför vi Axfood med ICA är skillnaden inte speciellt stor, sett till både branschen och Nasdaq Stockholm så ser både ICA och Axfood attraktiva ut. Dock så ska man vara försiktig med att bara använda P/S tal som ensamt nyckeltal när du gör en analys. Komplettera med något annat vinstmått för att få en större bild av värdet på företaget.  

P/B-tal

Likt andra pris-nyckeltal så är teoretiskt sett ett lågt P/Ek tal attraktivt då det innebär att vi får köpa det egna kapitalet billigt. P/Ek = Mindre än 1,  innebär att du just nu kan köpa företagets eget kapital för mindre än dess värde. Ett företag med P/Ek på 0,5 skulle kunna liknas med att du betalar 50öre och får något värt 1 kr. Detta är en förenklad slutsats och P/Ek bör användas i kombination med andra nyckeltal för att ge en total bild av företaget. P/Ek = Över 1, innebär att man betalar mer än värdet på eget kapital. Att marknaden är villig att betala mer kan vara för framtidsutsikterna ser väldigt positiva ut och företaget förväntas öka sina vinster framöver. Vinster som skapas i ett företag bokförs slutligen som eget kapital.

Applicering och jämförelse mellan ICA och Axfood
Förutom att du får betala alldeles för mycket för Axfood så är det också intressant att se att vi generellt betalar 2,29 x värdet för bolag på Nasdaq Stockholm. Jag står med andra sidan fast vid att jag tycker att börsen är ganska övervärderad just nu.

Direktavkastning

Direktavkastning definieras som bolagets utdelning i förhållande till aktiens pris. Aktieutdelningen i ett bolag bestäms på årsstämman eller bolagsstämman. Utdelningen i förhållande till kursen på en aktie kallas direktavkastning. Till exempel: Om utdelningen per aktie är 7 kronor och aktiekursen är 200 kronor så blir direktavkastningen 3,5 %. 7/200 = 3,5. Utdelningen är den som uppges i den senast kända årsredovisningen och priset är den senaste handelsdagens stängningskurs. Personligen är inte jag speciellt intresserade av utdelningar då jag hellre ser att företaget själva återinvesterar sina vinster för fortsatt hög tillväxt!