Securitas analys

jag att vi skulle titta närmre på Securitas idag. Securitas kursutveckling sedan notering.

Jag tänkte köra en kort version på Securitas (inte helt utförlig med andra ord). För förklaring av ord etc så ligger även det i analysskolan på H&M!

  • Vad gör bolaget?
  • Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?
  • Hur ska detta värderas?
  • Hur använder vi nyckeltalen i analysen?

1. Vad gör Securitas?
Securitas är ett säkerhetsföretag verksamt inom specialiserad bevakning, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, tekniklösningar samt konsult- och säkerhetsutredningstjänster. Bolaget har kunder i många olika branscher och segment, däribland offentlig sektor, flygplatser, distribution, kontor, banker, shoppingcentra, hotell, tillverkningsindustri, gruvindustri, sjukhus, bostadsområden och högteknologiska IT-företag. Securitas har verksamhet i 52 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa, Mellanöstern, Asien och Afrika.

2. Hur mycket försäljning och vinst har de?
I nästa steg ska vi titta i Securitas årsredovisningar (dessa finns att hitta på företagets sida för investor relations) för att se hur mycket försäljning och vinst de redovisat och därmed göra en prognos för vad som är troligt de kommande åren. Från Securitas Q2-rapport 2017 – används för att på ett ungefär kunna räkna på helår 2017. Från Securitas årsrapport 2016 – används för att med historik kunna göra en prognos för framtiden.

Nettoomsättningen/försäljningen uppgick till 80,86 miljarder kr (2015) respektive 88,16 miljarder kr (2016).

Vinst per aktie uppgick till 6,67 kr/aktie (2015) och 7,64 kr/aktie (2016). Rörelseresultatet (information hämtad från årsredovisning här) uppgick till 3784,7 miljoner kr (2015) och 4153,2 miljoner kr (2016).

  • Rörelsemarginalen uppgick till 4,67 % (2015) och 4,7 % (2016).
  • Direktavkastningen uppgick till 2,69 % (2015) och 2,61 % (2016). Direktavkastningen har överlag sjunkit sedan år 2012 då den stod i 5,29 %.

Med informationen från rapporten kan vi nu göra en prognos för kommande tre år, titta tillexempel på följande nyckeltal, men ha i åtanke att Securitas i slutet av 2016 flaggat för minskad efterfrågan: Försäljning/nettoomsättning: 96,80 miljarder kr (2017), 105,50 miljarder kr (2018) och 115 miljarder kr (2019). Rörelsemarginal (rörelseresultat/nettoomsättning): 4,73 % (2017), 4,75 % (2018) och 4,78 % (2019). Rörelseresultat: 4526 miljoner kr (2017), 4933 miljoner kr (2018) och 5376 miljoner kr (2019). Vinst per aktie: 8,75 kr (2017), 9,71 kr (2018) och 10,68 kr (2019) Antal aktier: 365 058 897 st.

Kom ihåg att siffrorna ovan endast är esitmat och prognoser baserat på historik och säger egentligen ingenting om framtiden.

3. Hur ska detta värderas? Vad är vi beredda att betala för att ta del av Securitas vinster framöver?
Många tittar på följande nyckeltal:

  • P/E-talet
  • P/S-talet
  • Direktavkastningen
  • DCF/Diskonterad kassaflödesanalys

P/E-talet
Price/earnings, alltså priset per aktie delat med vinsten per aktie (resultat per aktie). Med information hämtad från rapporten samt det aktuella kurspriset på aktien kan vi räkna ut vad P/E-talet var för 2016. 2016: 131,40/7,64 = 17,19 För 2017-2019 blir P/E-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande: 2017: 131,40/8,75 = 15 2018: 131,40/9,71 = 13,50 2019: 131,40/10,68 = 12,30

P/S-talet
Med P/S-talet, price/sales, eller marknadsvärdet/försäljning. Genom att dividera marknadsvärdet med nettoomsättning (nettoomsättning helår 2016, se årsrapport 2016) kan vi räkna ut vad P/S-talet var för 2016. 2016: 45,7 mdr/88,16 mdr = 0,52   För 2017-2019 blir P/S-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande: 2017: 45,7 mdr/96,8 mdr = 0,47 2018: 45,7 mdr/105,5 mdr = 0,43 2019: 45,7 mdr/115 mdr = 0,40

Direktavkastning
Utdelningen/aktiepriset, för 2015 och 2016 var direktavkastningen 2,69 % respektive 2,61 %. Med nuvarande aktiekurs och relativt oförändrad utdelning per aktie 2017-2019 blir den cirka 3,75/131,40 = 2,85 %.

DCF/Diskonterad kassaflödesanalys
En diskonterad kassaflödesanalys, vilket är en ekonomisk/matematisk modell för att summera framtida fria kassaflöden och anpassa dem efter ränteläget för att avgöra vad hela den framtida kassaflödesströmmen i 50 år skulle vara värd att få direkt idag. En DCF är både komplicerad, komplex och känslig för små förändringar av vissa nyckelantaganden om t.ex. avkastningskrav och tillväxt. Den är teoretiskt korrekt och kan gärna användas för att baklänges räkna ut vilka antaganden som kan sägas ligga inbakade i priset idag, men är i stort sett värdelös för att faktiskt räkna ut vad aktien borde värderas till.

4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?
Det finns inget rätt svar för hur man ska använda nyckeltalen som vi tog fram i steg 3 för att räkna ut rätt värde på Securitas-aktien, däremot kan man tänka på till exempel följande sätt: Vilket intervall har P/E, P/S och direktavkastningen rört sig historiskt, de senaste 1-10 åren? Om P/E-talet brukar vara ca 13-20 för ‘nästa år vinst (nu 2017)’ så kanske det är rimligt att tro att aktien kommer att röra sig i det intervallet även kommande år. Med en vinst på 8,75 kr per aktie för 2017 skulle ett rimligt kursintervall kunna vara 114-175 kr. Jämför detta med dagens kurspris på 130,40 kr.

Vilka intervaller handlar liknande företag i? Finns det kanske bättre alternativ än Securitas (konkurrenter)? Vilket kursintervall har Securitas-aktien rört sig i det senaste året (om inget viktigt ändrats sedan dess kan det vara en rimlig utgångspunkt för kommande års kurser, möjligen med till exempel justering uppåt för Securitas tillväxt det senaste året) Det senaste året har Securitas-aktien rört sig mellan 125,50 – 152,90 kr Securitas utveckling under ett år Vad är du ‘nöjd’ med att …