IPO: Serneke

Den 22 november är sista svarsdag för att anmäla sig till Sernekes emission på Nasdaq Stockholm. Via Nordnet kan ni göra detta courtagefritt.

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning.

Sedan Koncernens verksamhet inleddes 2002 har den utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling. Mellan 2002 och 2015 växte Sernekes intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent.

För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 4,1 procent. Bolagets orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

Styrelse och ledning bedömer att en notering på Nasdaq Stockholm är ett logiskt steg i bolagets fortsatta utveckling. Tillgången till den svenska och internationella kapitalmarknaden kan accelerera bolagets tillväxt, både organiskt och genom förvärv, och därmed skapa värden för nya ägare.

Serneke förväntar sig att erhålla en bruttolikvid om cirka 625 miljoner kronor från nyemissionen. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer bolaget att erhålla en bruttolikvid om ytterligare 75 miljoner kronor.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att:

  1. Stärka Bolagets position inom Bygg och anläggning i befintliga regioner
  2. Möjliggöra fortsatt satsning inom Projektutveckling genom förvärv av mark- och fastigheter med attraktiv utvecklingspotential
  3. Utnyttja den organisatoriska plattformen för fortsatt tillväxt
  4. Genomföra selektiva förvärv av rörelsedrivande bolag. I samarbete med Nordnet