Råvaruhandel: Energi – olja

Detta är bara ett kort intro för förhoppningsvis få fler att upptäcka andra typer av investeringar än bara aktiemarknaden.

Igår skrev jag ett kortfattat introinlägg om råvarumarknaden och tänkte nu gå igenom den första av fem kategorier råvaror.

Energi är kanske den enklaste marknaden att förstå för en nybörjare på råvarumarknaden. Handel med energirelaterade råvaror handlar ofta om att köpa olika typer av olja, naturgas eller grön energi. Genom att investera på energimarknaden kan en placerare dra fördel av förändringar i oljepriset eller delta i import eller export av råvarorna. Energi finns i många olika skepnader och behovet har heller aldrig varit större.

Inflation och energi

Ur ett investeringsperspektiv är energi den gruppen av råvaror som har störst korrelation till inflation. Medan andra typer av instrument påverkas negativt av ökad inflation (många centralbanker börjar trycka mer pengar vilket förutspås leda till högre inflation = mer pengar i omsättning = högre priser) så går priserna för energi upp istället. Anledningen är enkel, priserna för energi måste justeras för inflation och det görs genom en prisökning.

Huvudråvarorna som handlas i energigruppen är 1) råolja och 2) naturgas. Detta inlägg kommer främst att handla om råolja, det finns så mycket att skriva om både olja och naturgas att de förtjänar varsina inlägg!

Råolja

Chart över Oil & Gas EUR PI (price index, som skiljer sig från GI, vilket står för ”total return”) mellan 2000-01-03 till 2017-03-01.

Olja är en av de faktorer som har störst betydelse för världsekonomin. Eftersom att olja förser de flesta av dagens transportfordon och kraftverk som utgör själva ryggraden i den globala ekonomin. Går oljepriserna upp så går ju även kostnaderna för alla bolag som på något sätt använder sig av olja i sin verksamhet upp och marginalerna pressas. När man pratar om att diversifiera sin portfölj med syfte att sprida sina risker säger man bland annat att det är ett dåligt beslut att äga både flygbolag och olja, eftersom att branscherna korrelerar så med varandra (går oljepriset upp pressas flygbolagets marginaler etc).

De flesta energibolag gynnas alltså av höga oljepriser, antingen i form av högre intäkter för olja eller på grund av ökad efterfrågan på alternativa energikällor som etanol eller naturgas.

Vad påverkar oljepriset?

Det globala utbudet av råolja är beroende av oljebolagens förmåga att producera och en vilja hos oljeexporterande länder att exportera. Om vi tittar historiskt kan vi till exempel se att oljepristoppar orsakats av att de länder som exporterar olja placerat embargon (juridiskt handelshinder, alltså inte exporterar till vissa länder vilket leder till ökad efterfrågan och därmed högre pris) på vissa länder.

Andra faktorer som påverkar oljepriset är bland annat 1) instabilitet och oroligheter i de regioner där olja produceras som i sin tur medför svårigheter för gruvor och oljeföretag att ta upp och exportera mer olja. 2) Väder och klimat, kraftiga orkaner kan till exempel skada de oljeplattformar som finns i den mexikanska golfen och då ge negativ effekt på oljeproduktionen. 3) Flaskhalsar, alltså när det blir problem med de rörledningar och pipelines som transporterar olja. 4) Peak Oil (som refererar till ”toppen” i grafen över den globala oljeproduktionen), olja måste hittas och sedan produceras och kommer så småningom att ta slut. Peak Oil är inte en teori, det är ett faktum. I både USA och flera andra oljeproducerande länder har oljan nått sin kulmen. 5) USD, olja prissätts i USD vilket betyder att det förändrade värdet på dollarn i förhållande till andra valutor påverkar det pris som slutanvändarna av olja betalar. 6) Spekulation, vissa analytiker hävdar att oljepriserna nu ligger på rekordnivåer på grund av spekulationer om det framtida värdet på olja. Dessa analytiker hävdar att tron att oljeförsörjningen är lägre än vad den är och att tron på framtida oljeförsörjning blir lika låg har lett till att köparna har blåst upp terminspriset på olja. 7) Contango, när det framtida priset på en råvara är högre än det nuvarande priset (kan ses t ex på terminskontrakt) uppstår en situation som kallas ”contango”, där det är mer lönsamt för en råvaruproducent att lagra varan och sälja vid ett senare tillfälle.

Hur investerar jag i olja?

Idag är det ganska enkelt att investera i olja genom att antingen investera i börsnoterade oljebolag eller köpa oljerelaterade ETF:er (kika på Nordnets ETF-torg). Vill du investera ett mycket större kapital och satsa riktigt hårt på oljesektorn kan du såklart också borra din egen brunn, men det är väl kanske inget jag rekommenderar!

/A

Investera i råvaror

Råvaruhandel

Människor har handlat med råvaror under hela vår historia. Förr i tiden när större delen av befolkningen var bönder tog man det överskott man hade av till exempel vete till stadens marknad och bytte mot andra råvaror som man inte producerade själv. Det var år 1848 som världen fick sin första råvarubörs, Chicago Voard of Trade (CBOT), och det uppstod ett behov av att standardisera råvarors egenskaper. Här uppkom det engelska begreppet ”commodity” som det av någon märklig anledning inte finns någon svensk översättning för. Med commodity menas dock att när man handlar en råvara som till exempel vete på börsen så köper man inte en specifik bondes vete, utan vete av en standardiserad kvalitet.

Råvaruhandeln skedde, och sker fortfarande på samma sätt, genom standardiserade avtal som omfattar 1) plats för handel, där leverans sker direkt eller på kortast möjliga tid, 2) terminskontrakt, där köparen och säljaren kommer överens om ett pris för en vara, som ska levereras på överenskommen tidpunkt i överenskommen mängd och 3) terminskontrakt, där villkoren är samma som i punkt två men som utförs på en termins utbyte.

 

Commodities

En commodity (råvara) som handlas på börserna är alltså en standardiserad produkt som säljs utan differentiering av leverantörerna. Några exempel på commodities är olja, socker, sojabönor, aluminium, ris, veta, guld och silver. Handel i commodities sker främst genom handel med terminskontrakt.

Industriella revolutionen

Innan den industriella revolutionen ägde handel med råvaror huvudsakligen rum med jordbruksråvaror som majs, havre, vete och boskap. När väl den industriella revolutionen drog igång flyttade allt fler in till städerna där jobben fanns, maskiner gjorde att råvaruproducenterna kunde leverera den mängd som behövdes. Det var också nu som stora företag vilka köpte upp stora volymer av enskilda råvaror och förädlade dem till produkter som befolkningen i städerna behövde eller ville ha. På grund av dessa bolags uppköp av stora olymper kom råvaruhandeln att bli en tillbakadragen tillvaro på utspridda börsgolv runt om i världen. Nu var inträdesbarriären mycket högre i form av kunskap och kapital, de som handlade var uteslutande bolag som sedan förädlade råvarorna och sedan sålde vidare.

Utveckling idag

Det är först på senare år som intresset för råvaror som investeringsform av ökat, det är oklart vad det beror på men en gissning från min sida är att investerare söker sig tillbaka till mer grundläggande värden än dagens övervärderade aktiekurser. Det är trots allt en trygghet att äga till exempel guld i de fall då börsen svänger.

Med ökad efterfrågan har har också flera aktörer i finansbranschen ökat utbudet av valmöjligheter för den som vill investera i råvaror.

Via Nordnets ETF-torg kan du till exempel sortera på råvaror. Här har jag valt att söka på ETFer och certifikat utan hävstång med guld som underliggande tillgång.

Nu behöver alltså inte en råvaruinvesterare längre köpa 175 000 liter vete, hämta upp, förvara och försöka sälja det vidare. Genom att möjliggöra råvaruhandel på börsen kan vi nu investera i en mycket basal, men attraktiv produkt.

Råvaror kan i allmänhet delas in i fem huvudkategorier med sammanlagt 24undergrupper.

Energi Råolja
Naturgas
Metaller Guld
Silver
Koppar
Aluminium
Platina
Palladium
Livestock/Boskap Nötkreatur
Ungnöt
Grismagar
Slaktsvin
Spannmål Sojabönor
Majs
Vete
Ris
Havre
Korn
Mat Kaffe
Kakao
Socker
Bomull
Timmer
Apelsinjuice

Utöver dessa råvaror finns såklart en rad andra som handlas runt om i världen, plast till exempel handlas på London Metal Exchange och Dalian Commodity Exchange i kina.

/A

 

Bitcoins har gått förbi guldpriset

Igår passerade bitcoinpriset för första gången guldpriset. Ett tag stod bitcoins i 1241,30 USD jämfört med guldets 1241,25 USD. Bitcoinpriset föll sedan något och låg under guldpriset för att sedan åter stiga till över guldprisets nivå.

Jag handlar ju bitcoins genom trackercert, jag skrev ett inlägg om vad trackercertifikat är och om mina bitcoins här.

En vanlig kommentar jag får när det kommer till alternativa tillgångsslag är att det skulle vara överkurs med till exempel råvaror, att det är för svårt. Jämför aktier och råvaror, ska du analysera en råvara kan du göra det på liknande sätt som med ett bolag. Jag tänkte fördjupa mig i detta i ett inlägg under helgen men kortfattat tycker jag att följande är fördelarna med att handla med råvaror t ex framför enskilda bolag och aktier:

  • Du har ingen ledning eller styrelse som påverkar kurs med t ex insiderhandel
  • Du handlar med det faktiska värdet och inte förväntade värdet
  • Guld kan inte gå i konkurs

Skämt å sido, jag ska skriva ett inlägg i helgen om hur man kan värdera olika tillgångsklasser men framförallt med fokus på råvaror och varför jag tycker att vi ska sluta undvika att handla med aktier för att det är svårt. Kan vi lära oss aktiehandel så kan vi lära oss om annan handel också!

/A

Rollen av tur

Då och då gör någon en riskabel investering med ett osannolik och osäkert resultat men slutar upp med att se ut som ett geni. Det vi glömmer i dessa fall är att inse att den lyckade investeringen var ett resultat av tur, inte mod eller skicklighet.

Jag har tidigare skrivit inlägg om relationen mellan risk och avkastning, läs det här.

Howard Marks delar upp investerare i två skolor, jag-vet-skolan och jag-vet-inte-skolan. Marks menar att anhängare av jag-vet-skolan har en investeringsstrategi som lyder att de bygger en portfölj för att maximera den potentiella avkastningen i framtiden. Problemet är bara att anhängare av den här typen av skola inte alls tar hänsyn till potentiella framtider. Motsatsen är såklart jag-vet-inte-skolan som Marks menar investerar för att få en hög avkastning för den sannolika framtidens resultat men även hedgar för framtidens eventuella resultat.

Det handlar alltså om att vara ödmjuk inför marknaden. Även om du gör en analys och tar ett beslut som är korrekt beroende på hur marknaden ser ut så är det ändå viktigt att vara medveten om att verkligheten kan komma att ändras. Det är exakt därför det är viktigt att sprida sina risker.

Ett korrekt taget beslut kan leda till ett negativt resultat och ett felaktigt beslut kan leda till ett positivt resultat. Marks menar att på ju kortare sikt du investerar, desto större roll spelar tur in.

Författaren Nassim Nicholas Taleb har skrivit en bok om ämnet, nämligen Fooled by randomness – the hidden role of chance in life and in the markets, den ligger på min läslista!

fooled

Trading och investeringar

Flera av er har frågat efter ett inlägg om olika typer av tradingstrategier, främst då skillnaden på day- och swingtrading. Jag och Micke diskuterade häromdagen hur jag skalade in och ur samma bolag och kallades för swingtrader när jag själv egentligen kände att jag var långsiktig men ändå ville hämta hem vinst emellanåt. Just den strategin är ingenting som jag rekommenderar nybörjare eller någon som inte har tid eller möjlighet att bevaka marknaden dagligen. Min strategi under 2016 skilde sig kanske någorlunda från vanliga investerares, jag hade max fem innehav åt gången, samtliga var bolag som jag var intresserad av att hålla under en längre period, första halvan av året var framförallt Starbreeze, Saniona och Lucara populära innehav i min portfölj och jag handlar fortfarande Saniona.

Trading eller investera?

Vad är det då som skiljer min dåvarande så kallade swingtrading från andra typer av tradingstrategier och en renodlad buy-and-hold-strategi? Jag menar ju på att jag när jag var inne i både Lucara, Saniona och Starbreeze gjorde detta med fundamenta och med avsikt att följa bolaget under en längre tid men på grund av hög volatilitet skala in och ut ur mina positioner – en strategi som var extremt lönsam för mig. Det krävs dock både tid och engagemang men inte minst ett genuint intresse för marknaden. I andra fall definieras swingtrading som en strategi då man håller positioner i bolag från ett par dagar till ett par veckor, ofta används TA.

Jag har skrivit om det tidigare men gör det igen, trading kräver extremt mycket tid, oavsett om du överväger day- eller swingtrading. Det är också viktigt att komma ihåg att även om att skala in och ur i bolag så kan det också innebära att du kliver ur en position mitt under en uppgång. Är man sugen på att testa någon form av tradingstrategi så rekommenderar jag dock att 1) sätta av tid, det är ingenting du kan göra adhok och 2) läsa på, föra anteckningar om din handel och det allra viktigaste 3) disciplin. Alltså, har du satt upp en strategi, följ den.

Disciplin

Mark Spitznagel, hedge fondförvaltare, sa att när man tradear så är en strategi att sätta en mål för när man ska sälja på uppsida. Alltså, säg att du går in i en position och bestämmer dig för att hålla upp till + 10 punkter så får du aldrig sälja tidigare, OM, det inte är så att positionen istället går ner, nedsidan var alltid – 1 punkt. Detta innebär att går din position upp 9 punkter för att sen vända ner och nå – 1 punkt så ska du sälja. Din position får alltså aldrig gå ner mer än en punkt. Kul strategi tycker jag men kräver extremt mycket disciplin!

Skärmavbild 2017-02-25 kl. 22.51.44

Ni har väl inte missat Nordnets intervju med mig från förra året angående min trading? Klicka på bilden för att komma till den!

 

Alternativa tillgångsslag

Jag fick lite frågor kring hur jag hittar och väljer ut till exempel ETF:er och certifikat och tänkte köra en snabb genomgång på vad jag tittar på och varför.

Först och främst, en ETF är alltså en börshandlad fond, en fond som handlas på ungefär samma sätt som aktier och ger dig möjlighet att investera i underliggande tillgångar som till exempel råvaror.  ETF:er och certifikat är lika på flera sätt, båda låter dig investera i en underliggande tillgång men certifikat har ofta friare placeringsregler än ETF:er och kan uteslutande handla i endast en typ av underliggande tillgång. En annan skillnad är motpartsrisken, en ETF har sina tillgångar skilda från fondbolaget och drabbas inte om fondbolaget till exempel går i konkurs. Om emittenten du köpt ditt certifikat av går i konkurs är du däremot inte skyddad och är inte garanterad att få dina pengar tillbaka.

Så, när jag vill investera i till exempel råvaror, låt oss ta guld till exempel (inser nu att jag hade kunnat skriva hur mycket som helst om vad man bör kika på när det kommer till respektive tillgångsslag men tar det i ett annat inlägg). Jag handlar ju via Nordnet och kikar därför på deras ETF-torg.

Skärmavbild 2017-02-23 kl. 19.57.26

Här ser vi flera olika certifikat, just på bilden bara bearcertifikat, intressant för den som känner för att gå kort guld. I menyn ovan kan ni välja om ni endast vill söka på ETF:er, certifikat, om ni vill söka med eller utan hävstång osv. Jag handlar väldigt sällan med hävstång, framförallt inte när det kommer till innehav som jag avser att hålla under en längre period. Just hävstång ska man verkligen hålla sig borta från om man inte riktigt förstår riskerna heller.

För att hitta till Nordnets ETF-torg går du in under ”marknaden” i menyn och klickar dig vidare till ETF:er och certifikat. Tänk som sagt på att både ETF:er och certifikat ofta tar ut någon form av avgift och att vara försiktig med hävstång.

/A

Tony Robbins, renovering och Feminvest i Göteborg

God morgon! Jag sitter med en kopp kaffe mitt i vårt renoveringskaos innan jag ska iväg till kontoret.

Igår kom jag hem efter att ha spenderat knappt ett dygn i Göteborg med anledning av att vi på Feminvest hade ett event där. När vi släppte inbjudan tog biljetterna slut direkt. Det var fantastiskt kul att träffa både medlemmarna och bolagen som var på plats, kan man ha ett härligare jobb? På tåget hittade jag en ny podcast som snabbt blev en favorit – till den grad att jag bad Micke lyssna på den också under kvällspromenaden med hundarna. Det är Tony Robbins och Peter Mallouk som släppt en podcast inför deras nya bok ”Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook”. Jag som är ett stort fan av Howard Marks (bl a författare till min favoritbok The Most Important Thing) blev så klart extra glad när de bara tio minuter in i programmet berättar att Marks himself sagt följande till Robbins om dagens marknadsläge:

If you’re not confused, you don’t know what’s going on.

Det var alltså dagens lilla tips, lyssna på podden och läs boken när den släpps den 28e februari, jag har redan förbeställt den. Det kommer vara som julafton när den dyker upp hemma!

Ikväll har vi månadsmöte med jobbet så jag har lyckats få in ett lunchpass på Sats med en kollega, det ser jag fram emot.

IMG_2339

I vår lounge just nu. Behöver jag ens skriva hur mycket jag ser fram emot att det ska bli klart?

/A

Trackercert och Bitcoins

Jag skrev för ett tag sen om vikten av en diversifierad portfölj men tänkte utveckla det något. Självklart handlar inte diversifiering endast om att placera sitt innehav i olika bolag och branscher utan även att välja olika tillgångsslag. På Feminvest spelade vi nyss in ett avsnitt om hur man kan diversifiera sig genom att handla både med råvaror, räntor och valutor (avsnittet kommer upp här när det publicerats i mars).

En typ av värdepapper som jag handlar med kallas trackercert. Det är ett enkelt sätt att få exponering mot marknader som annars kan vara svåra att nå. Ett trackercertifikat liknar på många sätt en vanlig börshandlad fond men är utgiven av en bank som garanterar produkten. Värdet på ett trackercertifikat beror på den underliggande tillgången, t ex ett aktieindex, råvara eller marknadssegment. Jag har använt trackercertifikat för att följa bitcoins utveckling.

Värdet på ett trackercertifikat följer den underliggande tillgången i såväl uppgång som i nedgång. Till exempel, om värdet på bitcoins går upp med 2 % så går trackercertifikatet upp med 2 %, om bitcoins går ner med 2 % så går trackercertifikatet ned med lika mycket.

Precis som med fonder har även trackercertifikat någon typ av förvaltningsavgift som kan vara bra att hålla koll på. Avgiften varierar och anges i trackercertifikatets villkor. Det är också viktigt att tänka på att om den underliggande tillgången är noterad i en annan valuta så innebär det utöver den vanliga marknadsrisken också en valutarisk. Det betyder att det certifikatets värde kan sjunka eller stiga i värde även om värdet i den underliggande tillgången är oförändrad.

Skärmavbild 2017-02-21 kl. 14.59.20

Bitcoin XBT – Trackercertifikat med bitcoin som underliggande tillgång.

 

Investera din tid

På Nordnet Live i torsdags sprang jag in i flera härliga twittrare, vi var några som en stund diskuterade lärande och personlig utveckling och när jag berättade hur jag arbetade blev de förvånade, tyckte att det var bra men upplyste mig om att det var extremt.

Jag lever efter devisen ”always be investing” och älskar att optimera och effektivisera alla delar i mitt liv. Investeringar för mig handlar inte endast om pengar, även om börsen är en av mina favoritsysslor, utan även om relationer och nätverk, kunskap och tid. Det finns ingenting som jag värderar så högt som min tid, jag eftersträvar alltid att göra den så värdefull som möjligt. Genom att investera och fördela min tid på rätt sätt erhåller jag bästa möjliga avkastning. Det viktiga att komma ihåg är dock att om du tvingar dig själv att läsa en bok eller försöka lära dig något som du egentligen inte är intresserad av så kommer du att misslyckas.

När är det min tur?

Självklart handlar mycket i mitt liv om tur. Jag hade tur i början av min handel – vilket var anledningen till att jag fortsatte. Jag har haft tur med tidigare jobb och med mycket annat. All min tur förtar dock inte allt jobb jag lägger ner, även om jag inte själv ser det som arbete.

Skillnaden på att endast ha tur och vad jag gör med min tur är dock tydlig. Varje möjlighet jag får greppar jag. När min handel gick bra till en början tog jag reda på varför. There’s always a reason.

Jag skulle kunna sträcka mig så långt som att kalla min inställning till livet för tur. Jag har tur som har ett intresse som kan generera pengar och en nyfikenhet att lära mig nya saker.

Vad gör du med din tid?

En typisk vardag för mig ser ofta ut så här:

Jag vaknar kl 06:45, snoozar aldrig utan går alltid upp direkt för att gå ut 20-30 minuter med min hund. Jag sätter på en podcast, ofta TEDTalks Science and Medicine, Health eller Business, eftersom att de har perfekt längd på varje avsnitt. När jag är tillbaka äter jag frukost under tiden som jag går igenom min mail. Jag är på kontoret mellan kl 08:30-09:00. Beroende på vad jag gör på kontoret så fortsätter jag att lyssna på podcasts under dagen. Alltid avsnitt som antingen berör finans eller andra typer av kunskapspoddar. Här lyssnar jag sällan aktivt utan låter dem rulla i bakgrunden, om de är bra lyssnar jag på dem en gång till under en senare promenad när jag kan fokusera på innehållet i podden, på det sättet kan jag plocka upp dubbelt så mycket som om jag bara lyssnat på dem en gång. Vid lunch sticker jag hem (bor 200 m från kontoret), äter en snabb lunch och går ut med Casper igen om inte Micke tar honom.

Efter jobbet går jag antingen och tränar först eller äter något litet innan jag studerar (jag läser alltid fyra böcker samtidigt, optimalt för mig är två facklitterära och två skönlitterära). Med studerar menar jag egentligen bara att jag antingen aktivt läser en artikel eller bok under tiden som jag för anteckningar om innehållet. Eftersom att jag skriver på en bok om nätverkande så handlar alltid en av mina fyra böcker just nu om nätverkande, gruppsykologi eller liknande. Under tiden som jag ”studerar” eller skriver lyssnar jag dock inte på podcasts utan oftast klassisk musik (…jag har tur som verkligen gillar klassisk musik). Senare på kvällen går jag och Micke ut med hundarna igen, ibland lyssnar båda på varsin podcast när vi går bredvid varandra eller diskuterar något vi läst eller lyssnat på.

Innan jag somnar på kvällen läser jag skönlitterärt för att varva ner och bli trött. Jag går oftast och lägger mig mellan 22-23, att få mellan 7-8 timmars sömn är något jag väldigt sällan tummar på. Om jag är trött försvinner för stor del av min dagliga produktivitet. Jag har tidigare testat att gå upp 04:30 på morgnarna för att hinna jobba undan innan jag går till kontoret men det resulterar bara i att jag får mindre gjort på eftermiddagen och kvällen.

Det var längesedan jag tittade på TV. Inte för att jag aktivt valt bort det utan för att jag valt att lägga min tid på andra saker som intresserar mig mer. Jag vill spendera min tid på värdebyggande, sen om det är träning, läsning, att lyssna på podcasts eller att skriva spelar inte så stor roll. Jag gör alltid precis det jag känner för. Det handlar bara om att jag helt enkelt bara känner för att spendera tid på något som ger mig något tillbaka, jag investerar min tid.

Välj inte bort något

Om det är en sak ni kan ta med er så är det detta: välj inte bort något. Jag läser inte fyra böcker samtidigt för att jag tvingar mig själv, det handlar helt enkelt om att jag vill och ibland vill kunna byta. Se inte lärandet som ett straff, kunskapen är belöningen.

Gör bara saker som intresserar dig. Hitta ett område som du gillar och börja där. Du kommer aldrig att bli duktig på något som du inte tycker är kul. Hitta ett inlärningssätt som passar dig, tycker du inte om att läsa kan jag rekommendera Fight Mediocrity på Youtube som sammanfattar böcker, en bra början är Thinking Fast and Slow av Daniel Kahneman.

Lägg till en början 15 – 20 minuter per dag för att se en av dessa, det kan vara en bra början.

/A

Marknaden pendlar

Ni som följt med sen min tidigare blogg har förmodligen läst mina inlägg om first- and second level thinking, risk, relationen mellan värde och pris och vikten av en diversifierad portfölj. Om inte – läs dem först, de är nyttiga för att skapa en grundförståelse för hur du ska tänka när du investerar.

Jag är som jag skrivit innan intresserad av psykologin bakom börsen. Jag tycker att beteendemönstret hos många investerare är spännande eftersom att det är just det som marknaden sen speglas av. Marks menar att marknaden får humörsvängningar som resulterar i pendelliknande svängningar. Dessa svängningar rör sig bland annat mellan 1) eufori och depression, 2) att glädjas åt en positiv utveckling och bekymra sig för en nedåtgående trend och såklart 3) mellan överprisade och underprisade tillgångar.

Så här är det; när vi befinner oss i en bulltrend och det mesta är överprisat springer investerarna till köpknappen bara för att under oroliga tider, när tillgångar faktiskt nästan reas ut, sälja på alldeles för låga nivåer. Vi vill bara ta ”risk” när vi inte anser att den är speciellt riskfylld och i andra fall undviker vi den så gott vi kan. Pendeln svänger alltså också mellan risktolerans och riskaversion, girighet och rädsla samt tro på fortsatt positiv utveckling och att vara skeptisk mot framtiden. Sammanfattningsvis vill jag dock ändå påstå att svängningarna mellan girighet och rädsla helt och hållet beror på förändrad attityd gentemot risk. Alltså, girighet = risktolerans och rädsla = riskaversion.

Det är egentligen inte så mycket vi kan göra åt själva pendeln förutom att vara medveten om den och aktivt arbeta för att dra nytta av kunskapen. Till exempel, i de fall då riskaversionen är större än risktoleransen och priserna sjunker, var en second level thinker och köp. I de fall då risktoleransen är högre – sälj till ett högt pris.

Always be investing. Not only your money but also your time and knowledge.

/A