Fundamental analys – H&M (uppdaterad)

I vintras gjorde ju jag och Micke en analysskola med H&M som case, eftersom att det är så många nya här så tänkte jag att jag lägger upp en uppdaterad version med siffror från senaste årsredovisningen och nya prognoser för de kommande åren!

Det är dock viktigt att komma ihåg att oavsett hur noggrann din analys är så kan du faktiskt aldrig veta med hundra procents säkerhet hur framtiden ser ut, men en bra och noggrann analys kan ändå ge dig en bra överblick över bolaget som bidrar till ditt beslut om huruvida du vill investera eller ej.

Vår analys bygger på fem delar enligt nedan:

 1. Vad gör bolaget?
 2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?
 3. Hur ska detta värderas?
 4. Hur använder vi nyckeltalen i analysen?
 5. Sammanfattning och avslutning

Vi kommer att steg för steg gå igenom alla fem delar med H&M som exempel i det här kapitlet.

1. Vad gör bolaget?

Vi har alla hört uttrycket ”köp endast det du förstår” när det kommer till aktiehandel. Men vad betyder det egentligen? Vi vet att H&M säljer kläder, men är det det enda som bolaget faktiskt gör? Utgå inte från att du faktiskt känner till alla affärsområden. Information om företagets affärsområden går alltid att hitta på deras hemsida för investor relations. Det vi letar efter i H&Ms fall är vilken bransch de är verksamma inom, marknader, varumärken, antal butiker och liknande. Egentligen all information som vi senare kan använda för att göra prognoser för framtiden.

I H&Ms årsredovisning från år 2016 kan vi utläsa att de är verksamma både inom detalj- och internethandel. De har idag totalt sju varumärken, är verksamma på 64 marknader och har över 4400 butiker runt om i världen. Deras största marknader utgörs av Tyskland, Sverige, Frankrike, Storbritannien och USA.

2. Hur mycket försäljning och vinst har bolaget?

I nästa steg ska vi titta i H&Ms årsredovisningar (dessa finns att hitta på företagets sida för investor relations) för att se hur mycket försäljning och vinst H&M redovisat och därmed göra en prognos för vad som är troligt de kommande åren.

Från H&Ms årsredovisning 2016

Här ser vi ett flertal nyckeltal fördelat på sista kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015 och helår 2016 och 2015. Detta för att vi ska kunna göra en jämförelse.

Nettoomsättningen[1] uppgick till 180 miljarder kr (2015) respektive 192 miljarder kr (2016). Vinst per aktie[2] uppgick till 12,63 kr/aktie (2015) och 11,26 kr/aktie (2016).

Med informationen i tabellen ovan kan vi göra en prognos för vilken försäljning och vinst som är sannolik framöver. Följande faktorer kan ge en idé, men aldrig en helt säker prognos.

 1. Tidigare års tillväxt
 2. Företagets officiella vägledning (”guidning”)
 3. Olika typer av så kallade värdedrivare och andra nyckeltal
  1. Månadsvis statistik över till exempel försäljningstillväxt, tillväxt i jämförbara butiker.[3]
  2. Tillväxt i total försäljningsyta
  3. Antal butiker; tillväxt i antal butiker
  4. Valutaeffektens andel av försäljningstillväxten
 4. Mer detaljerade modeller som utgår från kvartals- och månadsrapporter i vilka man kan hitta stigande eller fallande tendenser som inte syns lika tydligt i årsrapporterna.
 5. Någon annans prognoser för framtiden, till exempel en analytiker eller genomsnittet av flera analytikers prognoser.
 6. Gör till exempel prognoser för följande variablr för 2017-2019:
  1. Försäljning/nettoomsättning: 201 miljarder kr (2017), 215 miljarder kr (2018) 230 miljarder kr (2019)[4]
  2. Rörelsemarginal[5]: 12 % (2017), 13 % (2018), 14 % (2019)
  3. Räntor: ca 0
  4. Rörelseresultat[6]: 20 miljarder kr (2017), 25 miljarder kr (2018), 28 miljarder kr (2019)
  5. Skatt
  6. Nettovinst
  7. Antal aktier: 1640 miljoner (kolla upp detta antal noga själv i senaste kvartalsrapporten eller pressmeddelandet)
  8. Vinst per aktie: 11 kr (2017), 10,80 kr (2018), 11,75 kr (2019)
  9. Kassaflöde
  10. Utdelning

Kom ihåg att de siffror vi tagit fram ovan endast är estimat och prognoser. Vi kan inte med säkerhet säga att det kommer att se ut så här i framtiden. I nästa del, del 3, kommer vi att gå igenom hur man värderar informationen vi tagit fram ovan.

3. Hur ska detta värderas?

Vad är vi beredda att betala för att ta del av H&Ms vinster framöver? Många tittar på följande nyckeltal:

 • P/E-talet
 • P/S-talet
 • Direktavkastningen
 • DCF/Diskonterad kassaflödesanalys

P/E-talet

Price/earnings, alltså priset per aktie delat med vinsten per aktie (resultat per aktie). Med information hämtad från rapporten samt det aktuella kurspriset på aktien kan vi räkna ut vad P/E-talet var för 2016.

 

 

 

2016: 217,70/11,26 = 19,33

För 2017-2019 blir P/E-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande:

2017: 217,70/11 = 19,79

2018: 217,70/10,80 = 20,16

2019: 217,70/11,75 = 18,53

P/S-talet

Med P/S-talet, price/sales, eller marknadsvärdet[7]/försäljning. Genom att dividera marknadsvärdet med nettoomsättning (nettoomsättning helår 2016, se årsrapport 2016) kan vi räkna ut vad P/S-talet var för 2016.

 

 

 

2016: 357 mdr[8]/192 mdr = 1,86

För 2017-2019 blir P/S-talet med våra prognoser (de vi tog fram i del 2) enligt följande:

2017: 357 mdr/201 mdr = 1,78

2018: 357 mdr/215 mdr = 1,66

2019: 257 mdr/230 mdr = 1,55

Direktavkastning

Utdelningen/aktiepriset, för 2015 och 2016 var direktavkastningen 2,9 % respektive 4,49 %. Med nuvarande aktiekurs och relativt oförändrad utdelning per aktie 2017-2019 blir den cirka 9,75/217,70 = 4,4 %.

För ordningens skull bör utdelningen kollas av mot vinst och kassaflöde per aktie. Om utdelningen är högre än så riskerar den att sänkas i framtiden. H&M har haft bättre vinst per aktie men svagare kassaflöde de senaste åren. Det är därför utdelningen antas ligga relativt stilla framöver.

DCF/ Diskonterad kassaflödesanalys

En diskonterad kassaflödesanalys, vilket är en ekonomisk/matematisk modell för att summera framtida fria kassaflöden och anpassa dem efter ränteläget för att avgöra vad hela den framtida kassaflödesströmmen i 50 år skulle vara värd att få direkt idag.

 1. En DCF är både komplicerad, komplex och känslig för små förändringar av vissa nyckelantaganden om t.ex. avkastningskrav och tillväxt.
 2. Den är teoretiskt korrekt och kan gärna användas för att baklänges räkna ut vilka antaganden som kan sägas ligga inbakade i priset idag, men är i stort sett värdelös för att faktiskt räkna ut vad aktien borde värderas till.

4.    Hur använder vi nyckeltalen i analysen?

Det finns inget rätt svar för hur man ska använda nyckeltalen som vi tog fram i steg 3 för att räkna ut rätt värde på H&M-aktien, däremot kan man tänka på till exempel följande sätt:

 1. Vilket intervall har P/E, P/S och direktavkastningen rört sig historiskt, de senaste 1-10 åren?
  1. Om P/E-talet brukar vara ca 18-25 för ‘nästa år vinst (nu 2017)’ så kanske det är rimligt att tro att aktien kommer att röra sig i det intervallet även kommande år.
   1. Med en vinst på 11 kr per aktie för 2017 skulle ett rimligt kursintervall kunna vara 198 – 275 kr. Jämför detta med dagens kurspris på 217,70 kr.

 

 

 1. Vilka intervaller handlar liknande företag i?
  1. Finns det kanske bättre alternativ än H&M (konkurrenter)?
   1. Är H&M lägre eller högre värderat än till exempel Inditex, KappAhl, MQ?
  2. Har det tidigare varit samma skillnad i värdering mellan till exempel H&M och Inditex?
   1. Om skillnaden i värdering ändrats; varför har den ändrats?
 1. Vilket kursintervall har H&M-aktien rört sig i det senaste året (om inget viktigt ändrats sedan dess kan det vara en rimlig utgångspunkt för kommande års kurser, möjligen med till exempel justering uppåt för H&M-företagets tillväxt det senaste året)
  1. Det senaste året har H&M-aktien rört sig mellan 215,4-255,1 kr.

H&Ms kursintervall under ett år och trendlinje

 1. Vad är du ‘nöjd’ med att få i direktavkastning per år om du struntar i hur kursen rör sig under tiden?
  1. Om du är riktigt långsiktig, till exempel 25-50 år, och tror att H&Ms affärsmodell håller för konkurrens hela tiden och kan upprätthålla sin utdelning, då kanske direktavkastningen på 3-4 % räcker för att du ska vilja ha aktien – oavsett om andra vill det.
 2. Hur går det för H&M?
  1. Hur snabbt växer (eller faller) försäljningen? Ökar eller avtar takten?
   1. Varför? (valutarörelser, konkurrens, nya satsningar på till exempel Home, &OtherStories etc.)
  2. Stiger eller faller vinstmarginalen?
   1. Varför?
  3. Hur uppfattas H&M? (Etiskt eller inte, modernt eller inte, mm)
  4. Beroende på vad du kommer fram till för framtida vinsttillväxt (eller ännu hellre det lite mer komplicerade måttet kassaflödestillväxt) så kan man acceptera högre värdering av närliggande års nyckeltal.
   1. Om vinsten väntas växa 10 % per år efter 2017 kanske P/E = 25 för 2017 är rimligt (en kurs på 11 x 25 = 275 kr).
   2. Men om tillväxten är 0 % kanske P/E = 10 är rimligare, eller en kurs på bara 11 * 10 = 110 kr.

Det här visar tydligt hur viktiga tillväxtbedömningarna är.

4.    Sammanfattning och avslutning

Ditt viktigaste jobb när du värderar en aktie (i detta fall H&M) är att göra en rimlig bedömning av följande faktorer:

 1. Hur det går för bolaget
 2. Hur snabbt vinsten därför väntas växa (eller krympa) framöver, beroende på saker som:
  1. Antal nyöppnade butiker
  2. Försäljningstillväxt per befintlig butik
  3. Mode, etik
  4. Konkurrens
  5. Valutarörelser
  6. Kostnader (löner, robotar, tyg, transport, reklam, butikshyror)
 3. Vilken “multipel” du törs sätta på till exempel vinsten per aktie, det vill säga vilket P/E-tal du tror att H&M-aktien kommer att handla på framöver. Denna multipel beror bland annat på:
  1. Historiskt multipelintervall för H&M
  2. Multipelintervall för liknande företag
  3. Framtida tillväxt åren efter det som multipeln appliceras på
  4. Hur andra tänker om H&M och vad de har för investeringsalternativ

Avslutningsvis är det viktigt att komma ihåg att det finns en massa risker förknippade med aktieinvesteringar, till exempel:

 1. En allmän börsnedgång på grund av saker som lågkonjunktur, krig, ränteförändringar av centralbankerna, bakkris, politiska förändringar mm. Går allt annat på börsen ned gör förmodligen H&M-aktien också det. Alla värderingar faller och samtidigt faller tillväxtprognoserna.

Lycka till!

/A

[1] Nettoomsättning definieras som summan av försäljningsintäkter av varor och tjänster med avdrag för lämnade rabatter, moms och annan skatt som är knuten till försäljningen.

[2] Vinst per aktie är den del av ett företags vinst som allokeras till varje utestående aktie. Det fungerar som en indikator på företagets lönsamhet. Många skulle hävda att det är ett av de viktigaste nyckeltalen för en akties värdering då detta kan jämföras med priset per aktie för att räkna ut det kända P/E-talet.

[3] H&M släpper en försäljningsrapport varje månad, följ denna och håll koll på vad de har för förväntningar på sig

[4] Detta är endast prognoser som baseras på om H&Ms försäljningstillväxt är 6, 7 och 7 procent respektive år.

[5] Rörelsemarginal anger hur stor del av varje omsatt krona för en rörelse som blir kvar till att täcka räntor, skatt och ge eventuell vinst. Den beräknas på själva resultatet för rörelsen.

[6] Även kallat EBIT (earnings before interest and taxes), alltså vinst före skatt och räntor

[7] Antal utestående aktier multiplicerat pris per aktie

[8] miljarder kronor

1 Comment

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.